Portali i Arsimit dhe Formimit Profesional

 

URDHRA, UDHËZIME DHE RREGULLORE


 

 

PAKETA MBËSHTETESE E DISPOZITAVE NORMATIVE

Viti Shkollor 2014-2015
Udhezimi 44 dt 16 10 2014, Ndryshime ne Udhezimin 21 date 23.07.2010, “Për normat e punës mësimore i edukative dhe numrin e nxënësve për klase ne institucionet e arsimit parauniversitar

 

 

2015 © MMSR, Drejtoria e Arsimit dhe Formimit Profesional
Kreu | Kontakt | SMI-1 | SMI-2
Zhvilluar nga IDRA DiGIS